Nova mostra d'"excel·lència" universitària

Post date: Feb 25, 2011 12:28:25 PM

Nova mostra d’"excel·lència"!! La valoració de la investigació.

Recentment la UPC, per tal de fer front a la retallada pressupostària en professorat, ha establert que el professorat amb dedicació a temps complet que de manera manifesta no compleixi els seus deures envers la investigació –avaluats com de nivell D en recerca–, passi a fer 4 hores setmanals de docència addicionals a les 8 hores docents previstes en el contracte de dedicació a temps complet.

La UPC fa equivalent, doncs, a 4 hores de docència la dedicació a la investigació d’aquest professorat.

Fins ara s’ha vingut entenent que aquest professorat ha de dedicar el 40% del temps a la docència –fent les 8 hores setmanals previstes– i el 60% a la investigació.

Així doncs, fer equivalent la dedicació a la recerca –que hauria de ser el 60% del temps- a 4 hores docents –que equivalen a un 20 del temps– estableix un tracte diferenciat entre el professorat que és clarament favorable al professorat no complidor amb la recerca:

Serà aquesta mesura un gran incentiu per a la recerca a la UPC ?