Directrius per a les assignatures de MECÀNICA de 1r i 2n curs. Proposta d'un pla pilot

Post date: Sep 10, 2010 3:13:51 PM

1. El plantejament de les dues assignatures ha de respondre a les necessitats formatives en mecànica del grau en Tecnologies Industrials, que tenen com a trets més específics:

  • Un enfocament propi de l'enginyeria, que connecti amb la realitat de l'aplicació de la mecànica en l'entorn de la tecnologia industrial.

  • Un contingut que cobreixi, com a mínim, el contingut de l'assignatura actual de Mecànica de 2n curs, incrementat amb el tema del Mètode de les Potències Virtuals. Poden afegir-se a aquest contingut temes monogràfics d'interès pel seu ús en l'enginyeria -com ara: vibracions lineals d'un grau de llibertat- o pel seu vessant cultural - com ara: moviment en camps centrals, aplicació als satèl·lits artificials-.

2. Pel que fa a la coordinació horitzontal o vertical, hauria de ser horitzontal perquè:

  • És la més eficient, no cal repetir els temes.

  • És perfectament viable, com ho ha posat de manifest el funcionament de la Mecànica de 2n curs en el Pla 94. Malgrat la prescindible formació mecànica donada a primer curs, els estudiants han pogut seguir la Mecànica de 2n fins i tot amb la dificultat afegida de disposar de menys de la meitat dels crèdits necessaris.

  • En tot cas, seria raonable fer l'experiment, en comptes d'acceptar d'entrada que la coordinació horitzontal no és possible.

  • Dins de cada tema hi hauria prou temps per a la convenient progressió des de les aplicacions 2D a les 3D. De fet es disposaria gairebé del doble dels temps de que es disposa actualment a la Mecànica de 2n curs.

3. El plantejament de futur de les dues mecàniques no s'ha de veure distorsionat per restriccions actuals en l'adequació del professorat:

  • És el professorat qui està al servei de la formació dels estudiants i no a l'inrevés.

  • Sempre és possible aconseguir un equip docent adequat. Pot caler, però, un cert transitori d'arrencada. El que és important és complir amb l'objectiu final.

PROPOSTA:

Les anteriors directrius em porten a proposar un PLA PILOT per a la introducció de l'enfocament propi de l'enginyeria a la Mecànica de 1r curs.

Aquest pla pilot implicaria a 1r curs la simultaneïtat inicial dels dos enfocaments, el de Mecànica fonamental, i el de l'actual Mecànica de 2n curs. D'acord amb la preferència del estudiants es podria fer evolucionar la docència de la mecànica a 1r curs vers l'opció que es veiés més adequada, tot formant el professorat necessari.

Els dos departaments, de Física i Enginyeria Nuclear, i d'Enginyeria Mecànica, no són tan distants com perquè l'entesa i col·laboració necessàries no siguin possibles.

Joaquim Agulló i Batlle. 9 de març de 2010. (actualitzat a 22 de juliol de 2011)