El parany dels errors greus en els exàmens de Mecànica fonamental.

Post date: Sep 13, 2011 2:47:08 PM

L’anàlisi dels exàmens de Mecànica fonamental del curs passat posa de manifest la presència de nombrosos errors greus.

Aquests errors solen estar associats a problemes i qüestions tipus: tot fent variacions en els enunciats que haurien de conduir a una solució tipus, s’arriba a enunciats que:

  • O són mecànicament inconsistents i per tant estan mancats de solució.

  • O bé la seva solució no és la solució tipus publicada per l’equip docent.

Quines conseqüències té això per a l’alumnat?

  • Perjudici per als millors alumnes: És possible que els estudiants amb més coneixement i esperit crític es trobin desconcertats en trobar aspectes contradictoris en l’enunciat d’un problema, o en no trobar cap solució correcta en una qüestió, i que optin per deixar la resposta en blanc o per matisar l’enunciat per tal d’arribar a una solució correcta, que serà penalitzada com a incorrecta en la correcció. El seu expedient acadèmic es veu perjudicat.

  • Formació deficient per a la majoria: El més previsible, i preocupant, és que la praxi dels problemes tipus hagi calat prou fons i que la majoria de l’alumnat s’apunti a la solució prevista per l’equip docent, però que és incorrecta. Això és particularment greu perquè en la pràctica de l’enginyeria no hi ha problemes tipus: és essencial entendre la realitat de cada problema i saber valorar la validesa de les hipòtesis de simplificació que s’adoptin.

Joaquim Agulló i Batlle, 13 de setembre de 2011.