L’ETSEIB i els seus webs docents, un cas d’esquizofrènia?

Post date: Apr 9, 2012 5:41:09 PM

La Direcció de l’ETSEIB tracta d’impedir que es digui que hi ha errors en el seus webs docents, ... però segueix tolerant que n’hi hagi.

Com ja m’he referit en un escrit previ, el setembre passat vaig detectar errors greus en exercicis d’un web docent de l’Escola. Aquest fet em va preocupar perquè l’assignatura del web és prèvia a una assignatura obligatòria que coordino, i aquells errors em venien a complicar el meu plantejament docent perquè calia combatre’ls.

Vaig entendre que era un deure fer-ho conèixer als estudiants i també a la Direcció de l’Escola, i que aquesta m’ho agrairia i s’apressaria a fer corregir els errors.

Certament l’Escola va reaccionar, però per fer-me callar més que no per fer corregir els errors.

Així el 25 de novembre vaig rebre còpia del següent acord pres per la Comissió Permanent de l’ETSEIB el dia abans:

1. Recordar a tot el professorat que els mitjans de comunicació (taulers d’anuncis, vitrines, campus digital, pàgina web, etc.) que l’Escola posa a la seva disposició per a transmetre informació acadèmica són exclusivament per a aquest ús. Aquests mitjans no es poden emprar per a expressar opinions personals o fer crítiques, ni enllaçar a llocs que les continguin. En cas que no es respecti aquest ús, la Comissió Permanent pot exigir al professor responsable de l’assignatura la modificació dels documents corresponents. [la negreta és meva]

i, en aplicació d’aquest acord se m’exigia que modifiqués convenientment el “Full Informatiu” de l’assignatura que coordino i que estava penjat al web docent Atenea.

Més recentment em va arribar que la Comissió Permanent havia acordat

Exigir novament al professor Joaquim Agulló que suprimeixi totalment del “Full Informatiu” de l’assignatura Mecànica qualsevol referència a l’assignatura de Mecànica Fonamental, com les contingudes en els paràgrafs següents

“Cal que sigueu conscients que a primer curs se us ha fet fer una Mecànica amb enfocament de batxillerat inadequat per a la carrera.”

“Hi ha, però, un altre inconvenient en la mecànica de primer curs, que és els dels errors greus en la seva praxi: Al campus digital La baldufa hi ha nombrosos problemes i qüestions, sovint d’exàmens, amb errors conceptuals greus.

A segon curs cal fer front als conceptes erronis que hi podeu haver après.”

[la negreta és meva]

Entre mig, la Cap de la Secció de Barcelona del meu Departament em va comunicar que els continguts en la secció de l’assignatura Mecànica del web docent Atenea que es referien a l’assignatura Mecànica fonamental havien molestat algú i que, si no els suprimia, aquest algú tenia la determinació de forçar la meva substitució com a coordinador de l’assignatura Mecànica.

Tot plegat, un estil i rigor més propis de la censura d’altre temps que no de la Universitat.

I pel que fa a la presència dels errors greus en un web docent, què?

El rigor és tot un altre. El desembre havia suggerit a la Comissió Permanent que es prenguessin mesures per evitar la presència d’errors greus en els webs docents. Em van respondre que ho considerarien quan es reunís, una vegada acabat el quadrimestre. Feta la reunió em va fer saber que el meu suggeriment havia estat debatut però que no s’havia pres cap acord i que havien decidit continuar tractant-lo a la propera reunió.

Entre tant al web docent “La baldufa”, la situació no ha canviat sensiblement en el quadrimestre de primavera. Tot i que s’ha retocat algun dels 7 exercicis que jo havia senyalat, en certs casos els errors s’han mantingut i en altres han estat substituïts per altres errors tant o més greus.

Així, mentre les maniobres per fer-me callar van ser ràpides i autoritàries, les accions per fer corregir els errors del web han estat lentes i inconclusives. Estem davant de dues personalitats de l’Escola?