Són errors i no opinions personals o hipòtesis de simplificació!

Post date: Dec 12, 2012 1:08:03 PM

Fa més d'un any que vinc denunciant la presència d'errors en el material docent de Mecànica fonamental penjat primer a La baldufa i recentment a Atenea.

Fins ara la Comissió Acadèmica de l’ETSEIB s’ha abstingut de pronunciar-se, ha mirat cap a una altra banda tot excusant-se en el fet que els qui en formen part no en saben prou de mecànica.

La Comissió Permanent de l’ETSEIB va ratificar la seva confiança al coordinador de Mecànica fonamental (acord de 24.5.2012), i atribueix les meves crítiques a una qüestió d’opinions personals.

El president del Consell Social de la UPC va transferir al rector la meva petició d’una mesura cautelar que fes treure dels webs docents de la UPC el material de Mecànica fonamental amb errors greus.

El rector va opinar que es tractava de simples discrepàncies en la tria d’hipòtesis de simplificació.

Cal dir, però, que la mecànica newtoniana es fonamenta en un axiomàtica rigorosa que en determinades circumstàncies no deixa cap marge per a les opinions personals o tria de certes hipòtesis de simplificació.

La hipòtesis d’absència de resistències passives és físicament inconsistent, com ara, quan la interacció entre dos sòlids fa desaparèixer graus de llibertat. L’assimilació a una partícula material d’un sòlid que rep forces que depenen de la seva dinàmica de rotació és també físicament inconsistent. Aquests són dos dels errors indiscutibles més recurrents en els exercicis de Mecànica fonamental. No hi ha marge per a opinions o tries personals.

En el document adjunt, MOSTRA D’ERRORS en la secció de Mecànica fonamental del web docent Atenea, de l’ETSEIB, en el quadrimestre de tardor de 2012”, exposo alguns dels errors al·ludits, així com l’ús que se n’ha fet en exercicis d’anàlisi crítica a l’assignatura Mecànica (de segon curs) per tal de pal·liar l’efecte negatiu que hagin pogut tenir en els estudiants.

Joaquim Agulló i Batlle,

Catedràtic de Mecànica a l’ETSEIB

Barcelona, 12 de desembre de 2012.