Excel·lència sense exigència ?

Post date: Nov 15, 2010 4:19:55 PM

En l’entorn universitari, i en particular a la UPC, darrerament es parla molt d’excel·lència, però és aquesta excel·lència tan estesa com es vol donar a entendre?

És cert que a la UPC trobem l’excel·lència en molts grups, com són el CREB, el CIMNE i l’IRI, per esmentar-ne alguns dels que la meva activitat m’ha portat a conèixer.

En contrast, hi ha grups molt allunyats de l’excel·lència, com és el cas del meu Departament, el d’Enginyeria Mecànica, on la majoria del professorat no fa investigació o en fa d’un nivell baix, tot i cobrar –com tot el professorat amb dedicació completa– per fer-ne.

Això és així perquè la UPC no planteja cap exigència pel que fa l’excel·lència –en cap dels àmbits: docent, de recerca, i de gestió–. Si hi ha grups autènticament excel·lents és perquè qui els formen ho han decidit així, i si hi ha grups que, com ara, no investiguen, en cap cas la universitat els ho retraurà, per bé que hi hagi procediments objectius per avaluar-ho.

En bona part la situació actual té el seu origen en la formació dels departaments a partir de la càtedres existents anteriorment. Si en formar-se un departament, la majoria del professorat optava per l’excel·lència, la selecció de noves incorporacions s’ha vingut fent sota aquest criteri i el resultat final ha estat el d’una excel·lència creixent. Al contrari, si en formar-se un departament, predominava un professorat reluctant a la recerca, la selecció de noves incorporacions, quan aquesta ha estat regida pel propi departament, ha afavorit l’accés de personal de la mateixa mena, amb la qual cosa s’ha anat empobrint l’activitat de recerca.

Si, com està establert, el professorat amb dedicació completa ha de dedicar el 50 % del seu temps a la docència i el 50 % a la recerca, és socialment admissible pagar, amb diners públics, en sou de dedicació completa a qui no porta a terme l’activitat de recerca amb el nivell i extensió propis de la universitat?

No caldria una certa exigència per tal que l’excel·lència s’estengués a tots els grups?

Comentaris al document ”Propostes de millora per a les Universitats Públiques de Catalunya”