En defensa del bon nom del senyor Isaac Newton.

Post date: Sep 28, 2011 4:33:38 PM

En les solucions dels TEST d’examen del curs passat publicades pel grup docent de Mecànica fonamental de primer curs de l’ETSEIB –que tenen el format d’un full de TEST– , s’inclou, de manera sistemàtica, el nom d’Isaac Newton com a nom de l’alumne que el respon, al qual s’adjudica la qualificació màxima de 8 punts.

Aquesta qualificació màxima correspon a haver respost a les 8 qüestions del TEST la resposta donada com a bona per l’equip docent de Mecànica fonamental. Si es té en compte la presència de greus errors [*] en les respostes donades com a bones, aquests errors s’estan adjudicant al Sr. Newton, que mai no els hauria comès.

Com a persona que porta més de 40 anys guanyant-se la vida amb les lleis de Newton i les seves conseqüències, en qualitat de catedràtic de Mecànica de la UPC, em sento amb el deure de defensar el bon nom d’Issac Newton. I és per això que demano que, d’ara endavant, el grup docent de Mecànica Fonamental deixi el nom d’Issac Newton en pau i s’abstingui de fer-lo figurar con a examinat en els seu TEST, tot atribuint-li els errors que ells cometen.

Joaquim Agulló Batlle

Catedràtic de Mecànica des de 1970.

[*] Errors conceptuals i d’enfocament greus de l’assignatura “Mecànica Fonamental” de primer curs.

La riquesa dels errors greus en els exàmens de Mecànica fonamental.

Nou aprofitament d’un error en els exàmens de Mecànica fonamental.